Baggrund


Sundhedskonferencen har hvert år fokus på tværfaglige og tværsektorielle udfordringer, samarbejde og hverdagsvilkår og henvender sig bredt til alle indenfor social- og sundhedsområdet med interesse for ledelse, hverdagsvilkår, arbejdsmiljø, kvalitet og samarbejde. Sundhedskonferencen arrangeres i dialog med Sundhedskonferencens Faglige Enhed og RUML under Århus Universitet.

Vi arbejder – ofte under samtidig betydelig tidspres – i en hastigt foranderlig og stigende kompleks faglig verden med øgede krav om effektivitet, kvalitet, ”robusthed”, smidige samarbejdsevner på tværs, omstillingsparathed osv. Forandringsræs, tidspres og kompleksitet som hverdagsvilkår er tilstede uanset profession og sektor, og disse vilkår udfordrer og stiller særlige krav på individniveau, gruppeniveau samt ledelsesmæssigt og organisatorisk niveau. Det er disse udfordrende forhold, disse hverdagsvilkår, som vi på Sundhedskonferencen tager udgangspunkt i.

De kommende konferencer er solidt funderet på adskillige succesfulde sundhedskonferencer (2014, nov. 2016, maj 2017, nov. 2017, maj 2018, nov. 2018, og nov. 2019). I november 2016 hhv. maj 2017 afholdte vi to vellykkede sundhedskonferencer, som begge modtog særdeles flotte evalueringer. Disse Sundhedskonferencer havde direkte fokus på Tværprofessionelt Samarbejde såvel som Arbejdskultur og havde bl.a. Rasmus Willig og Steen Wackerhausen på programmet. Sundhedskonferencen Jylland d. 30. november 2017 på Bygholm Slot i Horsens blev udsolgt på blot en måned, og vi har modtaget meget flotte evalueringer efter konferencens afholdelse. Senest afholdte vi Sundhedskonferencen Sjælland d. 31. maj 2018 med gentagelse af programmet fra Jylland 2017. Begge konferencer havde bl.a. Kjeld Fredens, Søren Voxted og Christian Ørsted på programmet. Senest afholdte vi i november 2018 endnu en vellykket sundhedskonference med bl.a. Dennis Nørmark, Kjeld Møller Pedersen og Frede Olesen blandt foredragsholderne. Senest afholdte vi i nov. 2019 en velbesøgt og vellykket sundhedskonference, hvor vi havde stor glæde af foredrag af bl.a. Svend Brinkmann.  

Vi vægter kvalitet meget højt. Og derfor er de enkelte oplægsholdere nøje udvalgt med baggrund i deres faglige soliditet såvel som – og ikke mindst – formidlingsevner. Sundhedskonferencen er i kraft af Styregruppen, den Faglige Enheds samlede tværfaglige erfaring og faglige ekspertise samt det tilknyttede akademiske netværk garant for et relevant, alsidigt og højt (tvær)fagligt niveau. På Sundhedskonferencen beder vi hver gang dygtige formidlere, internationale forskere og anerkendte eksperter holde oplæg. Og foredragsholderne vil – hver fra sit ståsted – bidrage med tankevækkende ny evidens, udfordre os og præsentere nye perspektiver i relation til dette efterårs tema, kvalitet i sundhedsarbejdet. Vi lægger desuden vægt på, at foredragsholderne giver os indsigt i handlemuligheder, herunder illustrerer eller henviser til konkrete værktøjer, som gør os bedre i stand til at forandre og håndtere hverdagens udfordrende vilkår mhp. optimering af kvaliteten. Til glæde for både de fagpofessionelle og patienterne. Det er således Sundhedskonferencens målsætning at medvirke til at skabe bedre sammenhæng mellem forskning og hverdagen – fra det store billede til den konkrete hverdag i praksis. Viden der virker, er viden der omsættes til handling i praksis!
 
Sundhedskonferencen er vores særlige indsats i ønsket om en samlet social- og sundhedssektor med styrket høj faglighed og god tværfaglighed. Vi mener, at tværfaglighed og viden og samarbejde på tværs bør anses som en gevinst i enhver sammenhæng, og derfor er Sundhedskonferencen et at samle professionelle fra forskellige professioner og sektorer i et fælles forum til fordel for en fælles indsats i forhold til hverdagsaktuelle udfodringer og vilkår, som vedrører os alle på tværs af instanser. Tværfaglighed (i særdeleshed tværfagligt samarbejde!) kan være udfordrende, men det er vores klare opfattelse, at tværfaglighed først og fremmest er berigende, nyskabende – og helt grundlæggende for en velfungerende og helhedsorienteret praksis såvel som grundlæggende for frugtbar og robust vidensformidling, udvikling og forskning. Sundhedskonferencens overordnede formål er således at formidle viden på tværs af professioner og sektorer, som gør en forskel, samtidig med, at vi med Sundhedskonferencen skaber et mødested på tværs.

Styregruppe

Daniel Andersen

Daniel Andersen er Konferencechef for Sundhedskonferencen. Daniel Andersen har mange års erfaring med vidensformidling og planlægning, tilrettelæggelse og afvikling af konferencer. Daniel Andersen er universitetsuddannet i kommunikation, og har desuden mange års organisatorisk og politisk erfaring.

Laura M. Holm W. er Faglig Leder af Sundhedskonferencen. Laura er uddannet læge i 2007 fra Aarhus Universitet og har flere års erfaring som klinisk læge på forskellige hospitaler og afdelinger samt fra almen praksis. Laura er forsker og Ph.D. studerende ved University of Nordland (Norge) på det tværprofessionelle institut for forskning i Praktisk Kundskab. Laura’s aktuelle forskningsprojekt omhandler diagnoser som begreb og fænomen, herunder særligt den diagnostiske proces. Laura interesserer sig endvidere for decision making, artificial intelligence, expertisebregrebet, kausalitetsteori, evidence-based medicine, epidemiologi og forskningsmetode.

Steen Wackerhausen er tilknyttet faglig rådgiver og supervisor på Sundhedskonferencen. Steen Wackerhausen er tidligere professor ved Aarhus Universitet samt aktuelt professor ved University of Nordland (Norge). Steen Wackerhausen har en uddannelsesmæssig baggrund i henholdsvis filosofi og psykologi. Han har tidligere arbejdet bl.a. på Roskilde Universitet, University of California (UCSD), University of Hawaii (Manoa), UC Berkeley og Victory University of Wellington (New Zealand). Herudover gæsteforelæser på talrige andre universiteter i udland og indland. Hovedparten af Steen Wackerhausens forskningsaktiviteter har været og er af tværfaglig karakter, og hans publikationer er derfor at finde inden for en bred vifte af forskellige fagtidsskrifter og bøger (med emner så forskellige som kunstig intelligens, evolution, epistemologi, læring, tavs viden, professionsstudier, videnskabsteori, forskningsmetodik, refleksion og kognition, sprog, sundhed, offentlig ledelse etc.).